Algemene Voorwaarden

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Video-Centrum-Nederland bv
Steenhoffstraat 67
3764 BJ Soest
Inschrijfnummer K.v.K. te Amersfoort 32089330

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van huur en/of verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Video-Centrum-Nederland B.V. gevestigd te Soest, hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De opdrachtgever c.q. huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. In deze voorwaarden wordt het begrip “zaken” gehanteerd ter aanduiding van alle licht-, geluid- en beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, in de ruimste zin des woords, die de gebruiker verkoopt of verhuurt.

Artikel 2: Overeenkomsten
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Getoonde en/of verstrekte monsters, afbeeldingen en beschrijvingen in brochures, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, prospectussen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

6. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de gebruiker, indien hij dit nodig acht;
b. de gebruiker binnen een redelijke termijn vóór de datum waarop volgend de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
c. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
d. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
e. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen alsmede goed bereikbaar is c.q. zijn voor het laden c.q. lossen van de zaken. De wederpartij is verantwoordelijk voor het laden c.q. lossen;
f. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de zaken en eventuele hulpmiddelen;
g. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
h. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruik en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
i. de plaats waar de zaken alsmede eventuele gereedschappen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

2. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en/of schade aan de zaken alsmede aan de gereedschappen e.d. van de gebruiker die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

Artikel 6: Bepaling m.b.t. huur en verhuur van de zaken
1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door de gebruiker te huur aangeboden zaken.

2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.

3. De gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan. Tevens kan er een dubbele legitimatie worden verlangt.

4. De wederpartij dient de zaken direct na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en worden eventuele reparatiekosten doorberekend.

5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of op- en afbouwwerkzaamheden buiten de schuld van de gebruiker, alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

6. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.

7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

8. Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld direct aan de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

9. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker, dan wel met uitdrukkelijke en voorafgaande, schriftelijke, toestemming en slechts op aanwijzing van de gebruiker.

10. De gebruiker is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.

11. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.

12. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.

13. De wederpartij heeft het recht om bij retournering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.

14. Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen leiden. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.

15. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door de gebruiker via verhuur ter beschikking gestelde zaken.

16. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.

17. Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van de gebruiker.

18. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor de gebruiker. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.

19. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de wederpartij:
– in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt;
– (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of aanvraagt;
– onder curatele of bewind wordt geplaatst;
– zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
– bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus;
– op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.

Artikel 7: Betaling
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
b. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
c. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofd-som en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
d. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de gebruiker kan voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden, op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten
1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van door de gebruiker samengestelde en geassembleerde licht-, geluid- en/of beeldconfiguraties en ontwerpen, rapporten, tekeningen, software modellen e.d. die op deze configuraties betrekking hebben.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.

5. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 9: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 10: Overmacht
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 11: Ontbinding, annulering/ opzegging
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Onze Voordelen

45 JAAR ERVARING AV-Branche Wij verlenen al meer dan 45 jaar dienstverlening in de audio- visuele branche. Betrouwbaarheid, kwaliteit en service staan hoog in ons vaandel.
Breed assortimentU kunt bij ons terecht voor al uw audiovisuele problemen en benodigdheden. Wij zullen u graag adviseren en assisteren.
24 / 7 bereikbaar Wij zijn ten alle tijden bereikbaar voor ondersteuning.

Contactgegevens

VCN b.v. Steenhoffstraat 67
3764 BJ Soest
035 60 18844
[email protected]
Openingstijden: ma. t/m vrij. van 8:30 tot 17:00 uur.
Offerte
Wij geven u graag een vrijblijvende offerte op maat.

Selectie uit onze Referenties